Condicións de uso

Os termos destas condicións xerais de venda serán de aplicación a tódalas ofertas de SANDE Y DÍAZ, S.L. , con CIF B15033558 e domicilio social en Rúa Nóvoa Santos, 11, baixo, 15006 A Coruña, España (en adiante vendedor ou SANDE Y DÍAZ) que foron aceptadas polo cliente, e pasan a formar parte do contrato de venda. En calquera caso, prevalecerán os termos particulares expresados na oferta.
1. ACEPTACIÓN DE PEDIDOS
Os clientes deben enviar por escrito a SANDE Y DÍAZ  un pedido (por exemplo, aceptación da oferta enviada) firmado por unha persoa autorizada, e no seu caso realizar o pago dacordo coas condicións de pago, para que o pedido se considere aceptado. A firma do pedido por parte do cliente implica a súa conformidade coas opinións expresadas no mesmo, así como coas condicións xerais de venda, que afirma coñecer e aceptar.
SANDE Y DÍAZ resérvase o dereito de rexeitar os pedidos recibidos en base a criterios xustificados.
2. PREZOS
Os prezos sinalados na oferta son de fábrica (no noso local de A Coruña, España) dacordo cos INCOTERMS 2010, agás que se indique o contrario na oferta.
3. TRANSFERENCIA DE RISCO
A transferencia do risco de dano ou perda da Mercadoría ao Cliente producirase dacordo co INCOTERM precisado no contrato e, alternativamente, cos INCOTERMS EX WORKS (INCOTERMS 2010). Nas vendas en España producirase a transferencia de risco:
 • Coa entrega ao primeiro transportista, se o contrato inclúe transporte. 

 • Noutros casos, dende a súa posta a disposición.

4. RETENCIÓN DE TITULARIDADE
SANDE Y DÍAZ resérvase a titularidade do equipo subministrado ou, no seu caso, a prohibición expresa ao comprador da súa cesión a terceiros sen autorización escrita do vendedor até o pago total.
5. CESIÓN DE DEREITOS
O cliente non pode ceder, cobrar ou transferir de ningunha maneira este contrato, nin ningún dereito ou obriga que xurda en virtude do mesmo, sen o consentimento por escrito do vendedor.
6. PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega sinalado é unha estimación e está suxeito á definición técnica e de custes completa da subministración. Cualquera variación de especificacións, medidas, calidade, condicións económicas, atrasos na recepción de pagos ou de pedidos anteriores, plans de aprobación ou disputas poden implicar un atraso no prazo. Os atrasos no transporte non serán imputabeis ao vendedor. No caso das instalacións non se contabilizarán os atrasos debidos a causas alleas ao vendedor, nin sequera parcialmente.
7. CONDICIÓNS DE PAGO

Agás pacto expreso en contrario, o prazo de pago non superará os 60 días naturais a partires da data de facturación. O comprador deberá proporcionar ao vendedor o documento de pago acordado (cheque, nota promisoria, xiro ou outro admitido válidamente) dentro dos 30 días seguintes á data da factura. Sen prexuízo das restricións anteriores, estipúlanse as seguintes condicións para os pagos:

 • Primeira operación: EFECTIVO ata a aceptación do pedido (pago previo á entrega).

 • Pedidos inferiores a 100 €: EFECTIVO, cheque ou nota promisoria á entrega.

 • Pedidos entre 100 € e 10.000 €: 100% á entrega da subministración ou execución da instalación mediante xiro bancario aceptado e domiciliado, ata un máximo de 60 días dende a data de factura que poderá ser sustituida por outro documento de pago aceptado.

 • Pedidos superiores a 10.000 €: 30% á aceptación do pedido, 70% á entrega/instalación mediante xiro bancario aceptado e domiciliado, ata un máximo de 60 días dende a data da factura, que poderá ser sustituida por outro documento de pago aceptado.

8. NON INCLUÍDO

No caso de entrega e montaxe por conta de SANDE Y DÍAZ será realizado polo cliente, agás que se indique o contrario nas condicións particulares:

 • Accesibilidade á ubicación para camións e/ou guindastres

 • Permisos e/ou licenzas de cualquera condición

 • Obra civil e urbanización, incluídos oleodutos

 • Axuda á albanelería necesaria para a montaxe

 • Control de mostras de auga, análisis de auga

 • Conexión eléctrica e conexión á empresa de servizos públicos

 • Guindastres e equipos de elevación

 • Transporte de material dende a fábrica ata o lugar de instalación

 • Medios de protección colectiva, como andamios, etc.

 • Estudios e proxectos

 • Mantemento

9. GARANTÍA

Os bens subministrados teñen o período de garantía ofrecido polo fabricante, que será de ao menos 12 meses dende a entrega ou provisión do subministro. O vendedor garante que a mercadoría no momento da entrega terá as características pactadas sen ningunha falla física nos materiais ou no procesamento. O vendedor comprométese a substituír ou arranxar cualquera peza ou compoñente defectuoso como resultado dunha falla de fabricación ou mala calidade do material.

O vendedor non será responsable de ningún dano adicional debido á falta de conformidade dos bens subministrados. A garantía non cobre os gastos de transporte nin o traballo por quendas ou persoal, agás pacto expreso en contrario.

O vendedor non será responsable das fallas nos produtos que xurdan do uso anormal dos mesmos, mal uso, falla de mantemento, danos intencionais, condicións de traballo ou instalación anormais, conexións eléctricas deficientes, defectos de montaxe, incumprimento das instruccións dadas polo proveedor e reparación ou manipulación indebida da mercadoría sen a aprobación do vendedor ou cualquera outra persoa non autorizada por SANDE Y DÍAZ. Non cobre danos por auga debido á neglixencia do comprador ou pezas suxeitas a desgaste normal. A garantía queda nula se se produce un incumprimento no pago, mesmo parcialmente, cando se produzan cambios no equipo orixinal executados por cualquer outro non autorizado por SANDE Y DÍAZ, ou ao vencemento do prazo sinalado.

No caso de bens dos que, nestas condicións, o vendedor sexa responsable, SANDE Y DÍAZ poderá optar libremente por substituir os bens defectuosos ou a parte afectada polo defecto, ou reembolsar o prezo dos bens defectuosos ou a parte do prezo correspondente afectada pola falla.

10. IMPAGOS

No caso de impago por parte do cliente do prezo do ben ou execución de cualquera obra ou servicio prestado por SANDE Y DÍAZ, o importe debido devindicará a partires da data de vencemento un interés de EURIBOR + 7 puntos porcentuais, segundo o disposto no artigo 7 da Ley 3/2004 pola que se estabelecen medidas para combatir a morosidade nas transaccións comerciais, sen necesidade de demanda de pago ou preaviso.

11. RENUNCIA DE DEREITOS

Os dereitos do vendedor non se considerarán renunciados pola concesión de aprazamentos ou outras indulxencias, ou a falla de exercicio das accións derivadas dos mesmos.

12. COMPENSACIÓN POR CUSTOS DE RECUPERACIÓN

Cando se produza o incumprimento do cliente, SANDE Y DÍAZ terá dereito a elexir entre esixir o pagamento da cantidade pendente con intereses e as sancións correspondentes ou rescindir o contrato cun simple aviso mediante certificado, acuse de recibo solicitado, podendo, neste caso, reclamar a devolución en perfecto estado de funcionamento e sen uso da propiedade proporcionada, independentemente da compensación que lexítimamente puidera ter. SANDE Y DÍAZ terá dereito a cobrar ao cliente todos os gastos acreditados, incluídos os honorarios legais, derivados do pagamento das cantidades debidas ou da resolución do contrato, con límites legais.

13. INSOLVENCIA DO COMPRADOR

SANDE Y DÍAZ  resérvase o dereito de esixir o pagamento íntegro en efectivo, con anterioridade á prestación, se o comprador iniciou, ou se se iniciou outro na súa contra, cualquer arranxo cos acredores, ou se ao momento do subministro atópase listo para a prestación, a situación financeira do comprador non ofrece, en recoñecemento do vendedor, certeza en canto ás condicións de pago estabelecidas. Neste caso, se non se recibe o pago dentro dos 15 días naturais seguintes á notificación de dispoñibilidade,  SANDE Y DÍAZ poderá rescindir o contrato.

14. CUSTODIA DA MERCADORÍA

SANDE Y DÍAZ é responsable da custodia dos materiais a subministrar tanto os que fican nas nosas instalacións como as dos nosos provedores. Unha vez entregado o material ao cliente ou ao transportista, a custodia dos mesmos é responsabilidade exclusiva do cliente, o cal deberá contar cos medios axeitados de vixilancia e seguridade. Esto aplícase aínda no caso de que os subministros sexan instalados por  SANDE Y DÍAZ na ubicación acordada, mesmo se non está rematado.

15. SUSPENSIÓN E FINALIZACIÓN DO CONTRATO

O vendedor resérvase o dereito a resolver o contrato ou buscar a súa resolución no caso de incumprimento por parte do comprador do disposto no mesmo ou nestas condicións xerais, con dereito en ambos casos a ser indemnizado polos danos sufridos como consecuencia do incumprimento, sen prexuízo das sancións aplicables aquí previstas. No caso de rescisión do contrato por parte do comprador unha vez iniciadas as reservas, deberá abonar ao vendedor os traballos realizados até a data do aviso por escrito, liquidado o equipo subministrado ou na etapa de fabricación, e os traballos de montaxe realizados. Se algunha disposición destes términos considérase inválida ou imposible de aplicar a diferenza da normativa requerida pola ley, a relación contractual continuará no resto das condicións.

16. DEVOLUCIÓNS

SANDE Y DÍAZ  resérvase o dereito a non aceptar devolucións dos materiais subministrados, agás no caso de reclamación de garantía. Neste caso, só se aceptarán materiais sen usar, empaquetados e en perfecto estado, e será por conta do cliente o transporte ata o almacén do vendedor.  SANDE Y DÍAZ cargará ao comprador, o 15% do valor do pedido en concepto de gastos de devolución.

17. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Os termos e condicións que rixen estas Condicións Xerais de Venda así como as relacións que puideran derivarse das mesmas, están protexidas e suxeitas ao disposto na lexislación española. Para a resolución de calquera controversia, disputa ou desacordo que puidera xurdir entre o cliente e SANDE Y DÍAZ someterase para a súa resolución, á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da Coruña (España), con renuncia ao privilexio de que o cliente, no seu caso, podería ser apropiado.

18. NULIDADE E INEFICACIA DAS CLÁUSULAS

Se algunha disposición destas Condicións Xerais se declara total ou parcialmente inválida ou inaplicable, dita invalidez ou inaplicabilidade afectará só a esa disposición ou parte da mesma que sexa inválida ou sen efecto. As restantes condicións seguirán sendo válidas. Só se eliminará aquela disposición ou parte que se vexa afectada, agás que, por ser imprescindible ás condicións xerais, por tanto incida de forma holística.